Eräs kirjoitusten kokoelma

Yksittäisien kirjoituksien tuotantoon ja muokkaukseen on kolme pääasiallista näkymää: "text editing", "solution writing editing" ja "special section editing". Erikoisosiot eli englanniksi "special sections" ovat niitä, jotka sisältölistaus-asetuksella "plain structure" sijoittuvat osioiden (parts) ja lukujen (chapters) ennen ja jälkeen. Muina vaihtoehtoina sisältölistaukselle ovat nimellisesti "blog-like" ja "presentation page". Työnkulkujen kannalta "text editing" on aina ennen "solution writing editing"-vaihetta, sillä kirjoitukset luodaan ensin mainitussa näkymässä ja siinä näkymässä niihin liitetään myös valikoitu joukko kuvia ja muita "tiettyjä" (eng. particulars) kuten videoita, tweettejä ym. Varsinainen tiettyjen sijoittelu tapahtuu "solution writing editing"-näkymässä, jossa myös kirjoituksien olemuksen hienosäätöä tapahtuu.

Kuva 1. Text editing -näkymässä aloitetaan kirjoituksien tuottaminen ja liitetään mukaan tietynlaiset (eng. particulars). Kirjoitukset ovat tyypiltään: optionaalisia tekstikenttiä kuten ingress, references ym. sisältäviä tai "area text"-tyyppisiä, joita ei ole tarkoitettu itsenäisiksi kirjoituksiksi, vaan sellaisiin ympättäväksi (käytännössä kirjoituksen loppuun tai oheen).
Kuva 2. Solution writing editing -näkymässä tehdään kirjoituksiin liittyvä hienosäätö, erityisesti ulkoasuun vaikuttava sellainen.
Kuva 3. Special section editing -näkymässä voi lisäillä teokseen osioita kuten glossary tai preface, joiden nimeämisellä tai sisällöllä ei ole erityisempiä rajoitteita. Erikoisosioihin voi sisällyttää kaikkia niitä kuvia, joita projektiin kytketyistä kuvakatalogeista löytyy.

Eräänä alkuperäisideana on ollut, että tiettyjen yksittäisen kirjoituksen elementtien sijaintien ja olemuksien kanssa ei tarvitsisi käydä ns. nyhjäämään, vaan sopivanlaiset saisi määritettyä käyttöön muutaman painikkeen painalluksella. Tällaisia ovat mm. kirjoituksen leipätekstin kirjasin ja ingressin sijoittuminen. Oheisesta kuvasta voi huomioida tuttuja kirjasinten nimiä, jotka tullaan joskus myöhemmin korvaamaan fonttiostoksilla löytyneillä kirjasimilla.

Kuva 1. Kirjoituskohtaisia säätimiä "solution writing editing"-näkymässä.

Runsaan verkkosanakirjojen selailun jälkeen on päädytty nimittämään kirjoituksiin liitettävissä olevia kuvia, videoita, tweettejä, kuvakollaaseja ym. "tietynlaisiksi", joka juontuu englanninkielisestä sanasta particulars. Kuvat ovat näistä ainoita, joita voi sisällyttää kuvakatalogeihin useissa eri kirjoituksissa käytettäväksi. Työnkulkujen kannalta tietynlaisten ottaminen käyttöön kirjoituksessa vaatii sekä oheistamaan (eng. attach) niitä sellaiseen ("text editing"-näkymä) ja sijoittamaan niitä paikoilleen (eng. verbi place, "solution writing editing"-näkymä). Kaikkia oheistettuja tietynlaisia ei välttämättä tule edes käytetyksi, vaan vain ne, jotka varsinaisesti paikoilleen sijoitetaan. Tietynlaisiin voidaan viitata tekstissä sijoittamalla tekstiin sellaiseen kohdistuva ref-merkki.

Kuva 1. Particular editing -näkymä on tarkoitettu vain niille tietynlaisille, jotka sijaitsevat kuvina kuvakatalogeissa. Toimintoina kuvan poistaminen, katalogien sisällään pitämien säilöjen (containers) luominen ja poistaminen, sekä kuvan tietojen (description, source) muokkaaminen.
Kuva 2. Kuva-tyyppistä tietynlaista voi käyttää kirjoituksessa, pictureshowssa ja adequatessa. Käytettyihin kohteisiin on suoralinkit kuvien alapuolella, mikä tekee kuvien käytön hallinnasta paljon helpompaa, vaikka siitä olisi jo pidempi aika, kun viimeksi jonkinlaisia muokkailuja teki.
Kuva 3. Valittavissa olevat kuvakatalogin (sen yksittäisen säilön, eng. container) kuvat näytetään nykyisellään allekkain (tässä modaali-ikkunassa ja muuallakin), mutta voisivathan ne toki toisinkin olla esitettyinä. Liitettyjen kuvien järjestystä voi vaihtaa, mutta tämä on tarkoitettu vain kirjoitushetkiseksi mukavuustekijäksi.
Kuva 4. Kuvakatalogin kuvia, joita on liitetty yksittäiseen kirjoitukseen. Kuvateksti näkyy kirjoitukseen liitetyn kuvan yhteydessä, ollen eri asia kuin tietynlaisen description-teksti, joka näkyy enimmälti kuvalistoissa.
Kuva 5. Eräitä muita liitettävissä olevia tietynlaisia. Videoiden (YouTube tai Vimeo) ja tweettien lisäksi voidaan lisätä myös SoundCloud-musiikkia, koodailuesimerkkejä, podcasteja ym.
Kuva 6. Kuvakollaasi (bunch of images) on work-in-progress -tietynlainen, joka voidaan esittää kirjoituksessa muutamalla vaihtoehtoisella tavalla (säädetään "solution writing"-näkymässä).
Kuva 7. Kuvakollaasin kuvien valintaa toimintona voi toki jatkokehittää, mutta tällaisenaan mahdollistuu kuvien valinta, järjestyksen vaihtelu ja myöhempi valintojen muokkailu, sekä toisessa näkymässä tehtävä kuvakollaasin olemuksen ja toiminnallisuuden valinta.
Kuva 8. On suunnitelmallinen valinta tehdä niin, että tietynlaiset näkyvät muokattavassa tekstissä niitä symboloivien elementtien muodossa kuten tässä kuvaa symboloivat kuvan id-numero ja kuvan leveys. Tietynlaisten "placeholder"-elementtien sijaintia voidaan vaihtaa joko klikkaamalla se valituksi ja siirtämällä sitä Ctrl-näppäin painettuna, nuolipainikkein (tekstikappaleittain tai kirjainmerkki kerrallaan) tai ehkä helpommin, asettamalla kursori siihen kohtaan, mihin se halutaan ja klikaten sitten "placeholder"-elementtiä Ctrl-näppäin painettuna.
Kuva 9. Pikainen esikatseluversio on tarjolla kaikista tietynlaisista viemällä osoitin "placeholder"-elementin ylle.

Palvelun termistössä projekti on käytännössä yksi näkymä, jossa on kaikki oleelliset linkit muihin näkymiin, jotka ovat vaadittuja tai hyödyllisiä lopullisen teoksen tuottamisessa. Siinä on käytettävissä myös varmuuskopiointitoiminnot ja siinä valitaan projektin käyttämät katalogit.

Kuva 1. Project list -näkymä pitää sisällään käyttäjän kaikki projektit. Toistaiseksi suodattimet ja lajittelut rajoittuvat siihen, että lajittelumahdollisuuksia on vain yksi ja projektit ovat joko viimeaikaisia (fresh), aiempia (past) ja niitä, jotka on jo jossain määrin unohdettu (forgotten).
Kuva 2. Project managing -näkymä on tarkoitettu pitämään tavoitettavissa muut näkymät, joita saattaisi haluta käyttää johonkin projektiin liittyen. Samaisessa näkymässä kytketään projektiin myös käyttäjä-asetuksissa lisättyjä kuvakakatalogeja, joista voidaan oheistaa kuvia yksittäisissä kirjoituksissa (tai erikoissivuilla) käytettäväksi. Backup-toiminnot tuottavat joko zip-paketin, joka sisältää kaikki projektitiedostot (kuvat, tekstit, asetukset ym.) tai JSON-rakenteista dataa, joka sisältää projektin kirjoitusten kokoelmien kaikki tekstit (molemmat importoitavissa takaisin).

Eräinä oletetusti vähemmin käytettyinä näkyminä ovat sellaiset kuten "item moving", "importing" ja "writing list".

Kuva 1. Importing -näkymässä on mahdollista tuoda kirjoitusten kokoelmia sisältävää JSON-rakenteista dataa uusiksi kirjoituksiksi tehtäväksi ja kuvia kuvakatalogeihin lisättäväksi. Tämä näkymä sisältää kolme raahaus-aluetta (drag zone) tiedostojen sisääntuomiseksi. Kuvia voi tuoda yksittäin tai useamman kerrallaan. Ulkoisten kuvalähteiden käyttö sinällään on jo mahdollistettu, mutta sitä ei ole toimintona otettu käyttöön, vaikka näyttää sellaiselle paikkansa kuvassa olevankin.
Kuva 2. Item moving -näkymässä voi siirrellä kirjoituksia kirjoitusten kokoelmasta toiseen (projektin rajoissa), sekä kuvia katalogin säilöistä (container) toiseen sellaiseen. Kirjoituksia voi tarkastella eräänlaisena raakaversiona.
Kuva 1. Text editing -näkymässä voi poistaa kirjoituksia paperilennokkia muistuttavaa ikonia klikkaamalla. Extra info -painike tuo esille kirjoituksien valmiusasteet ja niiden koot tekstimerkkien määrissä laskettuna. Adjust sorting order viittaa arvatusti kirjoituksien järjestykseen julkaistavassa teoksessa.
Kuva 2. Kirjoituksiin voi sisältyä useammanlaisia lisäosia kuten ingressi ja mielipide (valikoima ei ole aivan stabiloitunut, joten varmastikin vielä muuttuu). Näiden vaihtamista varten voi tehdä tai käyttää olemassa olevia esiasetuksia. Jos jonkin lisäosan asettaa pois näkyvistä, ei tämä poista lisäosassa ollutta tekstiä, millä vältetään vahingojen tapahtuminen. Nämä säädöt vaikuttavat julkiseksi asetettuun teokseen.
Kuva 3. Project managing -näkymässä on käytössä inline-edit kirjoitusten kokoelmien nimen kohdalla.
Kuva 4. Writing list -näkymässä on käytössä inline-edit päiväyksien kohdalla.
Kuva 5. Solution writing editing -näkymässä on käytössä E ja S -symbolit, mitkä ovat tarkoitettu "area text"-tyyppisten kirjoituksien liittämiseksi varsinaisten kirjoitusten loppuun tai sivuun (sanoista end ja side). Näiden kirjoitusten poistamiseen on toimintonsa samaisessa näkymässä (kirjoitusten säätöön tarkoitettujen säätimien ja kirjoitukseen liitettyjen tietynlaisten alapuolella).
Kuva 6. Muutamassa näkymässä on melko tavanomaista, että näkymän korkeus kasvaa eri elementtien tilaa vievyyden vuoksi sen verran suureksi, että hiiren rullan hyödyntäminen (suositeltavaa) sivun vierittämisessä ei ole riittävää käyttömukavuuden ylläpysymisen mielessä. Tämän vuoksi on joko helposti saatavilla tai aina käytössä muutama toiminto, jotka joko pitävät osaa näkymästä koko ajan esillä tai pienentävät joidenkin näkymän osien viemää tilaa. Nämä toiminnot ovat: stickypanels (esim. "solution writing editing"-näkymän oikea laita vierii eri tahtiin muun näkymän kanssa), writing adjustments hiding ja writing preview height limit.
Kuva 7. Solution writing editing -näkymässä voidaan sijoittaa kirjoitukseen oheistettuja tietynlaisia paikoilleen painamalla "include" ja sijoittaa tietynlaiseen kohdistuva viittaus painamalla "ref". Oheistetun tietynlaisen sijaintia voi vaihtaa valitsemalla sitä symboloiva elementti, painamalla Ctrl-näppäin pohjaan ja liikuttamalla elementtiä nuolinäppäimillä (merkki tai tekstikappale kerrallaan, Shiftin kanssa tekstikappale kerrallaan). Hienosäätöominaisuudet saa esille valitsemalla sijoitettua tietynlaista symboloiva elementti. Kuvien ja muiden tietynlaisten kuvanumerot generoidaan automaattisesti. Kirjoitukselle voi olla myös yksi "main image", jolle on omat erilliset säätönsä.
Kuva 8. Toisinaan tekstiä kuvineen ja muine liitettävissä olevineen saattaa tulla sisällyttäneeksi niin paljon yhteen kirjoitukseen, että niitä voisi siirrellä jonkin verran johonkin toiseen kirjoitukseen. Juuri tällaiseen tilanteeseen löytyy valikosta toiminto, joka kopioi valitun alueen kaikkine tietynlaisineen leikepöydälle, jottei käyttäjän olisi tarpeen lisäillä kaikkea aiempaa erikseen uuteen kirjoitukseen.
Kuva 9. Valikosta löytyviä copy/paste -toimintoja käyttäen käyttäjä voi liittää valitun tekstin uuteen kirjoitukseen ja kaikki valitulla alueella olleet tietynlaiset (eng. particulars) liitetään kyseiseen kirjoitukseen automaattisesti. Maagisen luonnollista ja näppärää.
Kuva 10. Jokaisella teoksella on RSS-sivunsa, jota voi käyttää RSS-aggregaattori -sovelluksissa eli sellaisissa, jotka tuottavat kirjoituksien metatietojen avulla selailtavan listan teoksen sisällöstä.

Tiedostojen raahaaminen suoraan käytetyn tietokoneen kovalevyltä nopeuttaa tiettyjen toimintojen käyttämistä kuten tietynlaisiksi tarkoitettujen kuvien ja ns. kansikuvien tuomista, Word-dokumenttien konvertointia ja yksittäisen projektin varmuuskopion sisältämän zip-paketin sisääntuontia (import). Raahausalueet (drag zone) tunnistaa siitä, että tiedoston tai tiedostojen ollessa niiden yllä, ne tarjoavat melko yhtenäisen visuaalisen vihjeen reunuksen ja taustan muuttumisen muodossa. Tällaisen toiminnallisuuden käytettävyydessä olemisesta ei käyttöliittymässä ole visuaalisia vihjeitä, sillä yksittäistä sellaista ei tarvittaisi monestikaan kuin sen yhden kerran, jonka jälkeen siitä tulisi ylimääräistä visuaalista hälyä.

Kuva 1. Project managing -näkymässä projektin kansikuvan voi vaihtaa tuomalla kuvan sen päälle, mikä näkyy sitten project list -näkymässä. Vaihtoehtoisesti kuvan voi valita myös avautuvasta tiedostolistasta, jonka käytetty käyttöjärjestelmä tarjoaa (toimii myös mobiililaitteilla).
Kuva 2. Text editing -näkymässä voi tuottaa uuden kirjoituksen raahaamalla uudemman- tai vanhemmanlaisen Word-tiedoston kirjoituksia listaavan taulukon päälle, mikä konvertoi automaattisesti luetun tiedoston tekstimuotoiseksi. Myös pelkkää tekstiä (plain text) sisältäviä tiedostoja voi tuoda samalla tavoin eli ei tarvitse avata tiedostoa jollain käyttöjärjestelmän editorilla, kopioida tekstiä leikepöydällä jne., vaan pelkkä drag'n'drop riittää.
Kuva 3. Importing-näkymässä on "upload multiple"-raahausalue, johon voi tuoda useita kuvia kerrallaan kuvakatalogin säilöön laitettavaksi.
Kuva 4. Project list -näkymässä on mahdollisuus tuoda yksittäinen varmuuskopioitu projekti uudeksi projektiksi tehtäväksi raahaamalla varmuuskopion sisältämä zip-paketti projektilista-paneelin päälle.

Jokainen erillinen näkymä (esim. "item moving") on jaettu vaakasuunnassa 1 – 3 ryhmään, mihin vaikuttaa se, kuinka leveänä selainikkunaa pitää. Leveimmillään näkymään mahdutetaan kaikki siihen näkymään sisältyvät elementit, vähemmän leveänä tyypillisesti oikeanlaitimmainen ryhmä piilotetaan ja vielä vähemmän leveämpänä kaikki ryhmät mahdutetaan päällekkäin, jolloin näkymästä tulee muodoltaan pitkulainen. Tällaisella ominaisuudella tai mahdollisuudella voi olla käyttöä pidettäessä useita eri näkymiä auki useassa eri selainikkunassa tai jos tavoitteena on vain hieman rajoittaa sitä, mihin haluaa huomionsa keskittää (esim. tekstin editointi -näkymässä particulars-ryhmän saattaa toisinaan haluta piilottaa).

Kuva 1. Tekstin editointi -näkymän kaikki kolme vaakasuuntaista ryhmää näkyvissä. Tekstikenttien alla saattaisi olla lisää (piilottamattomia ja optionaalisia) tekstikenttiä.
Kuva 2. Tekstin editointi -näkymässä näkyvissä yhden kirjoitusten kokoelman kirjoitukset ja avattuna oleva kirjoitus.
Kuva 3. Tekstin editointi -näkymän kaikki vaakasuuntaiset ryhmät päällekkäin aseteltuina, selainikkunan vähimmäisleveyden alittaessa tietyn rajan.

Teoksien tuotannosta paljolti erillisenä näkymänä on mietintäaineistojen (eng. adequates) keräilyyn, lajitteluun ja muokkaamiseen tarkoitettu näkymä, jossa muutamia erityyppisiä aineistoja voi käyttää ajattelun ja muistiinpalauttamisen apuna. Erilaisia aineistotyyppejä ovat mm. linkit, tekstuaaliset muistiinpanot, kuvat, videot, datasta generoidut graafit ja "sciency" (PubMed- ym. tieteelliset abstraktit). Kuten teoksien kanssa, nämä aineistot voi varmuuskopioida talteen ja palauttaa käyttöön exportatusta zip-paketista.

Kuva 1. Aineistot voidaan järjestää adequetesetteihin ja niiden sisältämiin adequeteseihin. Käyttöliittymässä käytettävää suomenkielistä nimitystä ei ole vakavissaan edes haeskeltu, vaikka englanninkielinen sana "adequate" onkin alunperin sanasta "riittävyys" johdettu.

Kuva-aineistot ovat yhteiskäytössä teoksiin liitettävien kanssa, molempien käyttäessä katalogeihin lajiteltuja kuvia. Linkkejä voi tuoda drag'ndropaten suoraan selainten kirjainmerkeistä, yksitellen tai kansioittain, sekä selainten osoitekentästä ja Windowsin Resurssienhallinnassa listatuista linkki-tyyppisistä tiedostoista. Sciency-tyyppisen aineiston tuontiin tarvitaan erikseen tarjolle asetettu sovellus.

Kuva 2. Aineistotyyppejä on muutamanlaisia kuten tässä kuvat.

Aikeissa on ollut tarjota mahdollisuus a) selailla aineistoa erillisellä monitorilla käsieleitä tunnistavaa laitetta hyödyntäen, b) selailla ja muokata aineistoa virtuaalitodellisuudessa erillistä kosketeltavaa ohjainlaitetta käyttäen, c) lähetyttää yksittäinen tarkasteltavaksi otettava aineiston osa työpöytänäkymästä mobiililaitteella tarkasteltavaksi, mutta nämä ovat toistaiseksi vain mielenkiintoisia prototyyppejä, joiden toteutuksen on ollut tarkoitus sujuvoittaa mahdollista myöhempää uutta lähestymistä tällaisten toiminnallisuuksien käyttöönottamiseksi.

Kuva 1. Yhtenä vaihtoehtoisena tapana esitellä teoksen sisältöä on asetella kirjoituksien otsikoita, ingressejä ja main imageita jonkinlaisiin ryhmiin kirjoitus kerrallaan tai antaa yksittäisen kirjoitusten kokoelman tulla asetelluksi automaattisesti, valittua tyyliä käyttäen.

Taitto-ohjelma InDesign on mahdollistanut jo pitkän aikaa kaiken sen toiminnallisuuden kontrolloinnin ExtendScriptillä, joten tovin InDesignin ohjelmistorajapintaan tutustumisen jälkeen kävi selväksi, että sillähän tosiaan voi tehdä sen, mistä jo aiemmin visioi ja mikä ei ollut riittävän näppärää LaTeX-ladontojärjestelmällä. Käytännössä KotvaWrite Stories -projektin varmuuskopio (zip-paketti) sisältää kaiken oleellisen kirjoituksen InDesign-version luomiseen ja riittää, kun käynnistää InDesignissa yhden skriptin, joka kysäisee ensin mistä hakemistosta oleelliset tiedostot löytyvät ja sitten se vain generoi teoksen saatavilla olevan aineiston ja tyylimäärittelyjen perusteella.

Kuva 1. Aukeama InDesign -taitto-ohjelmassa.
Kuva 2. Kokonainen, alunperin verkossa julkaistavaksi tarkoitettu esimerkkijulkaisu automaattisesti InDesignissa luotuna.

Tekstiä on usein mukavampi kirjoittaa, kun aiempaa samaan kirjoitukseen kirjoitettua tekstiä on enemmän näkyvillä, sillä se vähentää muistikuormitusta. Suhteellisen ainutlaatuisena ominaisuutena voi "spacious text editing"-näkymässä kirjoittaa tekstiä siten, että yhteen moniriviseen tekstikenttään mahtumaton tekstisisältö juoksutetaan (eng. text flowing) niin moneen muuhun tekstikenttään, että kaikki sisältö on kerralla silmäiltävissä ilman tekstikentän sisällön esille vierittämistä.

Kuva 1. Näkymä "spacious text editing" tarjoaa mahdollisuuden käyttää monirivisiä tekstikenttiä, joissa tekstiä juoksutetaan tekstiä kirjoittaessa automaattisesti niin moniin muihin tekstikenttiin kuin on tarpeen.

Tätä mahdollisuutta on lähes yhtä luonteva käyttää kuin esim. Wordissa, missä voi kirjoittamisen ajan pitää useita sivuja kerrallaan vierekkäin ja allekkain näkyvissä eli kursori siirtyy tekstikentästä toiseen nuoli-painikkeita käyttäen ja keskeltä kirjoitusta tekstiä kirjoittamaan aloittaen, kirjoitetut merkit työntävät luontevan automaattisesti yhteen tekstikenttään mahtumatonta tekstiä seuraaviin.

Rajoituksina ovat ainakin toistaiseksi, että kirjasimena täytyy käyttää tasalevyistä sellaista, eikä tekstissä voi olla muotoiluja tai kuvia. Tekstiä ei myösköön voi kopioida näppärästi hiirellä siten, että ottaisi kerralla kopioitavaksi useammassa kuin yhdessä tekstikentässä olevaa sisältöä. Siltikin, varsinkin yksittäisen kirjoituksen alkuvaiheilla tästä näkymästä voi olla hyötyä, keskeneräisiä mietteitä tullessa ripoteltua moniin kohtiin tekstiä, eivätkä ne mitenkään mahtuisi näkyviin, jos käytettäisiin vain yhtä tekstikenttää.

Ensimmäisen tekstikentän alakulmassa on kokosäädin, jolla voi säätää kaikkien tekstikenttien kokoa esim. sellaisiksi, että tekstikenttinä on kaksi leveää ja korkeaa sellaista vierekkäin, kolme pitkulaista vierekkäin tai pienikokokoisia tekstikenttiä ruudukkomaisesti rivitettynä. Ylimääräiset tekstikentät poistetaan automaattisesti tai jos niitä tarvitaan lisää tekstin mahduttamiseksi, niitä lisätään. Selainikkunan koon säätämisellä saadaan lisää säätömahdollisuutta sille, kuinka monta tekstikenttää voidaan mahduttaa vierekkäin. Yhdelle riville mahtumattomat aloittavat uuden rivillisen tekstikenttiä.