Sellainen nykyaikana tapahtuva häirintä (hienovaraisesta karkeaan), mikä vaatii siihen osallistujilta erityistä, toistuvaa vaivannäköä, ei pääsääntöisesti ole pelkästään sellaista "yksinkertaista häirintää", jossa yksittäisillä häirintäkerroilla ei olisi mitään suurempaa keskinäistä merkityssuhdetta, vaan nykyaikaisessa häirinnässä pyritään oppimaan arvioimaan miten häirittävä reagoi häirintään, miten häirintä vaikuttaa häirityn tulevaan käytökseen ja erityisesti saamaan varma tuntuma siitä, millaisilla häirintäkeinoilla ja -metodeilla saadaan takuuvarmasti aikaan tietty vaikutus tai seuraus.

  • elimistö ja mieli kuormittuvat päivittäin tai lähes päivittäin epämiellyttävällä tavalla, sillä seurauksella, että lyhytmuistin toiminta kärsii, mistä on suorana seurauksena ongelmia eksekutiivisiin toimintoihin eli toiminnanohjaukseen liittyen (päättelykyky, valintojen tekeminen ym.)
  • elämänkokemuksien mielekkyyttä pilataan (ulkoillessa, seurustellessa ihmisten kanssa, opiskellessa, viettäessä muuta vapaa aikaa, asioidessaan jossain ym.)
  • menestystä omaan koulutus tai ammattialaan, sekä persoonankehitykseen liittyen pyritään tyrehdyttämään ja estämään
  • rahaa kuluu normaalilta tuntuvaa enemmän sellaisiin tilanteisiin joutumisen kautta, joihin ei pelkästään omien valintojen kautta olisi tullut päätyneeksi (tai sitten omaisuutta yksinkertaisesti rikkoutuu tai kuluu normaalia tiheämmällä tahdilla, mistä seuraa uusien vastaavien hankintaa ja sitä kautta rahanmenoa)
  • tulee toistuvasti osoitetuksi, kuinka joku muu kontrolloi elämään liittyviä asioita (yksinkertaisimpina esimerkkeinä sähköpostin ja kirjepostin etenemiseen ja saapumisen ajoittumiseen vaikuttaminen)
  • itselle mielekkäitä tai tärkeitä asioita turmeltuu käsitteellisellä tasolla (abstrakteja käsitteitä konkretisoidaan johonkin sälään tai ällöttävään; sanojen ja niihin liittyvien merkityksien välisiä kytköksiä löyhennetään/irrotetaan ja liitetään näitä sanoja johonkin sälään tai ällöttävään; liitetään sanoihin niin monia assosiaatioita, että niillä ajattelu käy työlääksi ym.)
  • opetetaan painokkaasti jonkun ihmisen, esineen, ilmiön tjm. olevan juuri hänelle erityisen merkityksellinen, mikä tapahtuu saattamalla tuo jokin hänen ajattelunsa piiriin erittäin usein ja monenlaisissa eri tilanneyhteyksissä
  • tiettyjen symboleiden (myös mm. sanat ovat symboleita) esiintyminen lisääntyy epäilyttävässä määrin, kuten lisääntyy myös niiden osakomponenttien ja niistä assosioituvien asioiden esiintymisen määrä, samaa tapahtuen myös konnotaatioiden osalta (assosiaatioita hitaammin hoksattavaa) ja mahdollisesti myös yhden assosiaatiohypyn kautta tavoitettavien ajatusten osalta (verryttelyn vuoksi huomioi toisiinsa liittyvyyden tunne seuraavissa kahdessa sanaryhmässä: betonimylly, aivopesu ja Identiteettihippa niminen peli; Putkifirma Oy, Nokia ja Putkisalo)
  • sellainen houkuttelu tai näkymätön ohjausvaikutus lisääntyy, että tulee pitäneeksi mielessään aktiivisena ajattelumalleja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia esittää niihin pohjautuvaa ajattelua visuaalisesti (esim. semanttisen tiedon verkot, sanojen perusmuotojen väliset relaatiot kaavioissa, parhaiden vaihtoehtojen löytäminen karsimisen kautta, ryhmitteleminen ym.)

Sekä silkalta häirinnältä tuntuva, että tietynlainen asioiden opetuttaminen luovat pohjaa varsinaiselle tarkoitukselle, joka on itse asiassa.. käytöksen ennustettavuus. Tällainen ennustettavuuden mahdollistaminen vaatii osallistujilta paljon pohjatyötä, mihin sisältyy erityisesti erilaisten käsitteiden, ihmisten, symboleiden, ilmiöiden, eleiden, esineiden ym. tekemistä ainakin muutaman kerran hiukan tai runsaasti ärsyttäväksi, jolloin tunnepohjainen suhtautuminen tulee aiheuttaneeksi pysyväluonteisten muistijälkien syntymistä. Näistä tällä tavoin esivalmistelluista asioista tulee sitten myöhemmin osa alati kasvavaa niiden keskinäisten suhteiden verkkoa (ajattele graafia, jossa noodeja ja painoarvollisia viivoja viiden välillä), missä yhtä niistä esim. havainnoimisen kautta aktivoimalla saadaan aikaiseksi tiettyjen muidenkin esivalmistelluiden asioiden aktivoitumista (ei välttämättä tietoiseen mieleen asti nousten). Ts. kyse on priming-tekniikan käytöstä hiukan eteenpäin jalostettuna. Sellaisenaanhan priming-tekniikka tarkoittaisi jotakuinkin sitä, että aiempi ärsyke (esim. näköhavainto) vaikuttaa ohjaavasti myöhempien ärsykkeiden vaikutukseen.

Riippuu hyvin paljolti "häiritsijöiden" kyvykkyydestä ja heidän käytettävissään olevista muista ihmisistä, laitteista ja tietokoneohjelmista, miten kehittyneitä ennustusjärjestelmiä he pystyvät kehittämään tai hyödyntämään. Yksinkertaisimmillaan edellä kuvattua pystyy toteuttamaan ihmismuistin varassakin, mutta todennäköisemmin kuitenkin tietokoneavusteisesti, sillä tietokoneiden ja niissä käytettyjen simulaatio- ja analysointiohjelmien avulla on mielekkäämpää suorittaa arvioita häirinnän kohteena olevan henkilön tulevasta käytöksestä.

Tässä kerrotusta puuttuu vielä jotain tärkeää ja se liittyy häirinnän ja ennustamisen kohteena olevan henkilön reaaliaikaisen tarkkailun mahdollistamiseen mahdollisimman monissa tilanteissa ja niin tarkasti kuin mahdollista. Tässä on hyväksyttävä se tosiasia, että tekniikka ja tiede todellakin ovat niin pitkällä, että esim. WLAN-verkkojen sisätiloissa tuottamasta säteilystä pystyy laskemaan matemaattisesti sen, minkämuotoinen olio jossain huoneessa liikkuu, sekä määrittämään automatisoidusti, missä kohdin tuota matemaattisesta määritettyä oliota ovat sen kädet, missä jalat, sekä mikä on sen todennäköinen emotionaalinen tila (esim. vihainen, tuskastunut, onnellinen, hassutteleva, vaisu, melankolinen yms.). Tällaiseen verrattuna "pelkkä" Internet-tietoliikenteen tarkkailu alkaa tuntuakin jo varsin helpolta, mikä tosin on myös toimintaan osallistujien ennalta valmistelu listalla.