sijainnin tekeminen merkityksellisen tuntuiseksi

esim. Jokin sijainti metsässä, jossa käy lenkkeilemässä voi tietyn reittiosuuden kulkemisen aikana tuntua merkitykselliseltä itselle silloinkin, kun siinä ei jonain kertana suoranaisesti näytä olevan mitään erityistä, mutta jossa on aiemmin toistuvasti esiinnytetty jotain outoa, poikkeavaa, ärsyttävää, epäilyttävää tai muuta helposti mieleen jäävää.

ohjattuna kulkemaan tietyn saman asian havaituksi tekemää reittiä

esim. Jonkin tietyn autolla kuljettavan reitin varrella ollessa jotain paikoilleen kiinnitettyä, joka jo sellaisenaan kuten värityksensä puolesta erottuu ympäristöstään, muodostuu itselle ajoittain merkitykselliseksi, hitaasti mieleen nousten, muiden ihmisten ohjailtua aiemmin kulkemaan tuota tiettyä samaa reittiä tilanteissa, joiden yhteydessä esiintyi jotain outoa, poikkeavaa, ärsyttävää, epäilyttävää tai muuta helposti mieleen jäävää.

jatkoa edelliseen ja sitten jotain uutta

esim. Kun on saatu aiheutettua jonkun mieleen tunne siitä, että jossain havaitussa on jotain outoa, poikkeavaa, ärsyttävää, epäilyttävää tai muuta helposti mieleen jäävää, annetaan hänen ajatustensa jäähtyä seuraavaan päivään asti, minkä jälkeen tuodaan joko aiemman havainnon lähettyville jotain erilaista, vastaavanlaisesti mieleenjäävää tai altistetaan eri kontekstissa olemuksellisesti edellispäivän havaintoa vastaavanlaiselle ja tuodaan siinä kontekstissa esille jotain erilaista, vastaavanlaisesti mieleenjäävää, molempien vaihtoehtojen aiheuttaessa mielteiden ketjuuntumista.

sama ääni eri syvän keskittymisen tilanteissa

esim. Ihminen tarvitsee aikaa prosessoidakseen mielessään sitä, mitä on juuri hetki sitten keskittyneesti mielessään käsitellyt kuten opiskellessaan jotain uutta yhdestä dokumenttitiedostosta, etsiessään verkosta tietoa lukuisten välilehtien täyttyessä jonkin aiheen tienoille liittyvistä verkkosivuista tai tuottaessaan jotain, josta on muodostumassa laaja kokonaisuus, jonka selkeänä tajuaminen on tärkeää voidakseen tehdä jotain laadukasta hyvän flown saavuttavasti, eikä mikään näistä siedä kovin hyvin sitä, että keskittymisien huippukohtien paikkeilla ilmenee jotain tiettyä samaa ääntä, joka vaikuttaa todistettavasti tai ei-todistettavasti keinotekoiselta ja tahallisesti tuotetulta.

saman piirteen esiinnyttäminen monessa yhteydessä eri merkityksessä

esim. Jollekin asialle piirteinä oleva muoto, väri tai ihmisistä puhuttaessa vaikkapa jokin maneeri voi vaikuttaa yksimerkityksellisiltä, jos sitä tulee havaituksi vain samoissa tilanteissa tai paikoissa, mutta kun tuon piirteen kaltaisen sisältäviä, erilaisia asioita tulee havaituksi niin runsaasti, että tuota piirrettä alkaa havaitsemaan helposti useissa eri tilanteissa ja paikoissa, on helpohko saada vaikuttamisen kohteena oleva näkemään aiemmin yksimerkityksiseltä tuntuneet piirteet uudenlaisina, sillä merkitysalaa ja tulkinnan mahdollisuuksia on täten laajennettu.

kertarysäyksellä mieleen muistuvien piirteiden kerryttäminen

esim. Sekä ihmisen, että esineen saa uuttamaan havainnoijan mieleen tiettyjä samoja sen piirteistä juontuvia mielteitä esiinnyttämällä sitä monen eri asian käsittelyn yhteydessä samoihin aikoihin, kun sen tietty piirre tai siitä juontuvat ajatukset täsmäävät siihen, mitä jonkin asian käsittelyssä kuten jonkun suorittamassa tietokoneen näytöltä lukemisessa esiintyy.

merkitykselliseksi tekeminen ilman piirteiden korostuneisuutta

esim. Kun tarkoituksena on tehdä joku merkityksellisen oloiseksi jollekin toiselle ihmiselle ilman, että tehdään joistain olemuksen piirteistä sellaisia, joista hänet muistaa, sekä halutaan pitää hänen merkittävyytensä käyttökelpoisena pitkän aikaa, käydään tekemään muutamia tiettyjä, usein toistettavia tekoja suunnilleen samankaltaisten tilanteiden aikaan, jotka kohteena olevalla ihmisellä on meneillään kuten roskiksen kannen läppääminen kiinni tai autolla pihasta lähteminen sillä viimeisellä minuutilla, kun kohteena oleva on saanut valmiiksi jonkin pihatyön kuten lumien kolaamisen, nurmikon ajelun tai lehtien haravoinnin, missä tehoa lisää huomattavasti se, että kohteena olevan suoritusta pihatöissä ei näkisi suoraan, jolloin hän päätyy miettimään, miten moinen säännönmukaisuus on mahdollista ja joka taasen saa saa hänet ajattelemaan toistuvasti samoja tekoja suorittavaa ilman mihinkään lopulliseen näkemykseen kuitenkaan pääsemistä.

viittaavuus jo paljon osallistuneeseen piirteeseen

esim. Kun johonkin ihmiseen liittyvä piirre on tehty erityisen tiettäväksi jonkun toisen henkilön mielessä, piirteen voidessa tarkoittaa myös omistettuja tai käytettyjä asioita, kohdehenkilön ajatuksia voidaan johdattaa kohti tuosta henkilöstä juontuvia ajatuksia tuottamalla tuon piirteen ilmentymiä monissa tuolle henkilölle vähemmän tavanomaisissa yhteyksissä, mikä karkeimmillaan tarkoittaa vastaavanlaisten äänien tuottamista, jos piirre on ollut tietynlainen ääni.

monesti mukana olleiden kohtauttaminen

esim. Kun tiettyjä piirteitä, ihmisiä, asioita ym. on tehty tutuksi lukuisia eri kertoja ja ne ovat ehtineet hautua mielen syvyyksissä jo pitkään, niitä voidaan alkaa kohtauttaa samoissa tilanteissa, jolloin, käyttötarkoituksesta riippuen, havainnoijan mieli saattaa luoda uusia hermoverkkoyhteyksiä niitä vastaavien mielteiden välille ja niistä juontuvien mielteiden välille, jolloin niiden myöhempi ajatteleminen aktivoi toinen toistaan herkemmin kuin aiemmin, millä on potentiaalista muuta ajattelua syrjäyttävää vaikutusta.

piirteitä valmistelleen tekijän vaihtaminen

esim. Aiemman piirteiden merkitykselliseksi tekijän kaikotessa maisemista muuanne muuttamisen vuoksi, pääsee hänen piirteitä valmistelevuuttaan hyödyntämään joku muu, joka asettuu samoille sijoille ja joka riittävän selvästi ilmentää olevansa ”samaa porukkaa”.

yhdyshenkilönä oleminen eri aiemmille muistoille

esim. Ihmiset, jotka ovat osallistuneet paljon johonkin tiettyyn ihmiseen kohdistuneeseen vaikuttamiseen, hänen tästä tietoisena ollen, tapaavat osallistua itsenään tai välillisesti sellaiseen toimintaan, jossa hänen tuottamansa toiminta vaikuttaa assosioituvan kahteen sellaiseen asiaan, jotka vaikuttamisen kohteen mielessä liittyvät eri ajanjaksoihin, joilla ei välttämättä ole mitään erityisempää samaa keskenään muuta kuin jokin yksittäinen piirre ja joihin tämä vaikuttamaan pyrkijä täten pyrkii assosioitumaan ja täten kytkeytymään mukaan näihin aiempiin muistoihin.

inhiboivuus

esim. Karkeasti ottaen ajatteluun vaikuttavuus voi olla estävää (inhiboivaa) tai esille saavaa (eng. elicit), minkä voi ajatella esiintyvän sekä tietoisella tasolla, että jossain alitajuisemmalla tasolla, tietoisella tasolla estymisen perustuessa vaikkapa havainnon tai ajatuksen välttämiseen, alitajuisemmalla tasolla estävyyden ollessa mahdollisesti aiheutuneena muiden ihmisten aiemmin aiheuttamista altistumista epämielekkäille asioille mukavien tapahtumien yhteydessä, jolloin niiden välillä pääsee muodostumaan liitosta, joka ikään kuin sävyttää mukavaa asiaa vähemmän mukavaksi, mikä laajemmin ottaen järjestelee tulevaa ajattelua sellaiseksi, että todennäköisyys tulla ajatelleeksi jotain ennen mukavalta tuntunutta, heikkenee.

assosiaatioklusterin laajentaminen

esim. Tiettyjä piirteitä ja asioita toisiinsa assosiaatioiden, denotaatioiden ja konnotaatioiden kautta jonkun ihmisen mieleen kytkettäessä, on tapana tehdä tietyistä niistä sellaisia, jotka ovat muita aisteille altistettuja piirteitä ja asioita enemmän yhteyksiä kerryttäneitä, sekä niiden välillä on vahvoja keskinäisiä assosiaatiosidoksia, jotka voidaan olla muodostettu lukuisten vuosien kestoisen vaikuttamisen aikana, mikä tekee niistä jonkinlaisen ytimen (vrt. network motif), jota voidaan harkitusti laajentaa ja jonkalaisia assosiaatioklustereita voi toki olla useampiakin.

mielen epäselkeyttäminen

esim. Vaikka tekisi mieli pitää eri asioihin, ajankohtiin, tapahtumiin, ilmiöihin, ihmisiin ym. liittyvät ajatukset toisistaan pitkälti erillään omassa mielessään, se ei välttämättä käy joillekin muille ihmisille, varsinkin jos heidän pyrkimyksensä on tehdä tietyn ihmisen ajattelusta työlästä ja toistuvaa setvimistä vaativaa, mikä johtaa siihen, että käsitteiden selvyyttä pyritään sumentamaan ja sotkemaan, assosiaatioita pyritään saamaan poikkeutumaan turhanpäiväisyyksiin, eri aikakausien aikaisten tuttujen ihmisten tuottamia muistoja pyritään saamaan muistamaan väärin, paradikmaattista ymmärrystä jostain alasta pyritään haperruttamaan ym.

aiempien muistojen tavoitettavuuden tukahduttaminen

esim. Aiempaan asuinpaikkaan hienoisesti viittaavien, pysyväluonteisten esineiden tai rakennelmien ensiesiinnyttäminen tilanteissa, joissa mieli on vahvasti orientoituneena johonkin aivan muuhun asiaan, saa aikaan kilpailua aiempaan asuinpaikkaan liittyvien muistojen mieleensaamisen suhteen, jatkossa samoilla paikoin usein havainnoiduksi tulevien esineiden tai rakennelmien tarjotessa käytännössä olemattoman mahdollisuuden väistää niiden havaitsemista.

alkusignaalin hiipuminen, viiveet, ulottuvaisuus

esim. Mitä epäselkeämpi ihmismieli on järjestykseltään, sitä nopeammin ajatuksien synnyttämistä herättelevät aloitussignaalit ikään kuin tyrehtyvät kun taasen selkeämmin järjestyneessä mielessä laajojenkin ajatuskokonaisuuksien ”uudelleenlämppäily” on paljon helpompaa, epäselkeämmän mielen omistajan päätyessä herkemmin aktiivisena olevan sanavaraston vähenemiseen tai karkeistumiseen, sekä sanojen, muistikuvien ja muiden mielteiden hankalampaan tavoitettavuuteen, mitä voi pitää eräänä haitallisesti vaikuttamaan pyrkijöiden tavoitteena.

ajatusmallien aktivoituneisuus

esim. Kuten lukuisten samankaltaisuuksien havainnoimisen saadessa aikaan sen, että niitä vastaavia tulee havaittua helpommin muissakin tilanneyhteyksissä, muutkin ajatusmallit ja kaavamaiset tavat ajatella, voivat päätyä ohjastamaan sitä, minkälaisia asioita jossain ympäristössä tai tilanteessa tulee havainneeksi/ajatelluksi, mikä voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa äänensävyjen hienoisempaa huomioimista ja enemmän hienoisemmillaan korkean tason systeemitajun olemiseen vahvasti läsnä ja vaikuttamassa tilanteiden arvioinnissa, haitallisesti vaikuttamaan pyrkijöiden tavoitellessa sitä, että ajattelussa olisi läsnä vähemmän hyödyllisiä ajattelumalleja.

jonkin nätihkön esiinnyttäminen ei-kivan even boundaryn aikana

esim. Event boundaries eli tapahtuman rajat voivat ulottua jotain rakennusta tai sijaintipaikkaa kauemmaksi ollen vaikkapa matka tekemään jotain ja sitten tulemaan sieltä takaisin, mihin tässä sisältyisi sekä keinotekoisesti tuotettua ärsyttämisestä, että keinotekoisesti esiinnytettyä hemaisevuutta, eroottisuutta tai muuta miellyttävää, jolloin mieli ei voisi event boundary -kohtaisesti unohtaa tapahtunutta ärsyttävyyttä,koska sen tekee alitajuisesti mieli pitää muisto siitä ainakin näennäisesti mielekkäästä asiasta.

unohtamisen estäminen

esim. Käydessä yöllä viemässä pussillinen sanomalehtiä vähän matkan päässä olevaan lehtiroskikseen, pyöräillen, ei matkaa ei saa suoritetuksi ilman, että joku ihminen kuten öinen ohikulkija tekee tahallaan itsensä havaittavaksi lehtiroskiksella asioidessa, mikä riittää enemmän selkeiden muistijälkien jäämiseen lehtiroskiksella käymisestä.

aktiivisena olevat ajatukset ohjaavat ajattelua ja valintoja myös itsensä huomaamatta

esim. Tämän voi huomata vaikkapa tuottaessaan jotain, mitä voi luonnehtia luovaksi toiminnaksi kuten kirjoittaessaan, piirtäessään tai puhuessaan, sanavalintojen, piirroksen sisällön, puheenparsien ym. juolahtaessa mieleen harkitusti käytettäväksi tai päästessä käyttöön, vaikutuksen huomatessa kenties vasta jonkin pituisen viiveen jälkeen. Vaikutus voi kohdistua myös mm. motorisiin liikkeisiin ja tunteisiin.

mahdollisia liityntäpisteitä ammattitermistöön takertumiseksi

esim. SAP-teknologia, sappinesteen tipahtelu; SOAP-protokolla, saippua; Java-ohjelmointikieli, kahvi.

massamurhiin ja väkivaltaisiin rikoksiin assosioittaminen

esim. Breivik, kirjeenvaihto, kirjeen vaihto.

valmistelevat suggestiot

esim. Ihmismielen on usein liian hidasta setviä (eng. decipher) sitä, kuinka kunakin eri kertana tiettyjä valikoituja suggestioita annostelemalla voidaan saada tiettyyn helppoon kaavaan perustuen joku tietty ihminen tulemaan ajatelleeksi jotain suht eksaktia, missä on pohjimmiltaan kyse priming-efektin pelillistämisestä ja missä viimeinen senkertainen suggestio voidaan tuottaa pitkähkönkin viiveen saattelemana.

ikimuistoisuus

esim. Vaikkei oltaisikaan varmoja siitä, mihin jotain mieleenjäävää ja muuta siinä samalla muistettavissa olevaa tullaan käyttämään, on teoreettiseen ikimuistoisuuteen pyrittäessä melko tyypillistä tehdä jokin aistituksi, havaituksi tai ymmärretyksi niin ”isosti”, että se on helppo nostattaa uudestaan tietoisuuteen vähäisin suggestioin.