Nykyaikaisessa häirinnän asuun naamioituneessa vaikuttamisessa pyritään oppimaan arvioimaan miten häirittävä reagoi häirintään, miten häirintä vaikuttaa häirityn tulevaan käytökseen ja erityisesti saamaan varma tuntuma siitä, minkälaisilla keinoilla ja -metodeilla saadaan takuuvarmasti aikaan tietty vaikutus tai seuraus. Psykologisen häirinnän käyttö vaikuttamiseen perustuu pitkälti siihen, että se vilkastuttaa aivojen välittäjäaineiden toimintaa sillä tapaa, että pysyväluonteisia emootiotäytteisiä muistijälkiä on helpompi aiheuttaa ja niitä on helpompi "aktivoida" uudelleen. Häirintä sanana herättää sinänsä enimmäkseen vääränlaisia mielikuvia, sillä kyse on usein monimutkaisemmasta kuin esim. välittömästi reaktioita aikaansaavasta äänestä, mutta tässä tapauksessa suomenkieli ei ole riittävän rikas tarjoamaan paljoakaan soveltuvampaa sanaa. Kyse on kuitenkin vaikuttamisesta, jota vaikuttamisen kohteena olevan on erittäin vaikea ymmärtää, jos hän ei tiedä, minkälaisiin metodeihin se perustuu ja vaikka tietäisikin, häirintään perustuvan vaikuttamisen kestäessä pidempään, aukimietittävää kertyisi niin paljon, että se tyrehdyttäisi kenen tahansa ajattelun. Vaikuttamisen takaisinmallintaminen vaatisikin erilaisten visuaalisten mallien esittämistä, mahdollisesti interaktiivisesti animoituvina.

Nykyaikaisessa häirinnän asuun naamioituneessa vaikuttamisessa pyritään oppimaan arvioimaan miten häirittävä reagoi häirintään, miten häirintä vaikuttaa häirityn tulevaan käytökseen ja erityisesti saamaan varma tuntuma siitä, minkälaisilla keinoilla ja -metodeilla saadaan takuuvarmasti aikaan tietty vaikutus tai seuraus. Psykologisen häirinnän käyttö vaikuttamiseen perustuu pitkälti siihen, että se vilkastuttaa aivojen välittäjäaineiden toimintaa sillä tapaa, että pysyväluonteisia emootiotäytteisiä muistijälkiä on helpompi aiheuttaa ja niitä on helpompi "aktivoida" uudelleen. Häirintä sanana herättää sinänsä enimmäkseen vääränlaisia mielikuvia, sillä kyse on usein monimutkaisemmasta kuin esim. välittömästi reaktioita aikaansaavasta äänestä, mutta tässä tapauksessa suomenkieli ei ole riittävän rikas tarjoamaan paljoakaan soveltuvampaa sanaa. Kyse on kuitenkin vaikuttamisesta, jota vaikuttamisen kohteena olevan on erittäin vaikea ymmärtää, jos hän ei tiedä, minkälaisiin metodeihin se perustuu ja vaikka tietäisikin, häirintään perustuvan vaikuttamisen kestäessä pidempään, aukimietittävää kertyisi niin paljon, että se tyrehdyttäisi kenen tahansa ajattelun. Vaikuttamisen takaisinmallintaminen vaatisikin erilaisten visuaalisten mallien esittämistä, mahdollisesti interaktiivisesti animoituvina.

Nykyaikaiseen vaikuttamiseen kuuluukin tyypillisesti kohdeyksilön tulevan käytöksen tietojärjestelmäavusteinen ennustettavuus (analytiikkaa), mutta häirinnän onnistuvuus ei perustuisi tässä siihen, että hyödynnettäisiin ihmisistä yleensä saatavissa olevaa tutkimustietoa, vaan kyse on sosiaalisesta pelistä, jossa häirinnän tavoitteiden saavuttamista valmistellaan monia eri vaiheita läpikäyden ja sovittujen käytäntöjen mukaan erilaisia merkintöjä yhteiseen tietojärjestelmään ylöskirjaten (mm. toteutetut vaikuttamiset yksityiskohtineen ja niiden seurauksena tapahtuneet muutokset kohdeyksilön kognitiivisessa käytöksessä eli pääteltävissä olevassa aivotoiminnassa). Erityisen huomionarvoista on se, että häirintään osallistuja voi olla periaatteessa kuka tahansa, jolla on jonkinlainen näennäisen luonteva peruste tehdä jotain sellaista, joka jollain tapaa tulee kohdeyksilön kokemaksi. Tällainen henkilö voi olla esim. jonkin organisaation tilasuunnittelusta vastaava, jonkin opintojakson aikana tavattu kanssaopiskelija, jonkin kaupan myyjä tai sitten joku sellainen, jolla on enemmän näkymättömästi käytettävissä olevaa valtaa.

Nykyaikainen häirintä ei siis ole ole vain joukko yksittäisiä häirintäkertoja vailla mitään erityistä tarkoitusta, vaan tarkoituksena on aiheuttaa kohdehenkilön mielessä suhteellisen tarkasti kohdennettuja muutoksia, jotka muokkaavat joko hitaasti tai jyrkän muutoksen aiheuttaen kohdeyksilön persoonallisuutta, ajatusmaailmaa, assosiaatioverkostoja, taipumuksia, skeemoja, skriptejä, käytöksenpiirteitä, tunnemaailmaa, maailmankuvaa ym. Oman vivahteensa tällaiseen toimintaan tuovat myös mm. tietoverkon kautta suoritetut murtautumiset kohdeyksilön käyttämälle tietokoneelle, tiedonhankinta erilaisista rekistereistä sosiaalista hakkerointia hyödyntäen, epärehdit verkkopalvelujen työntekijät asiakaspalvelussa tai kehitystyön puolella, vääristäviä laboratoriotuloksia antaneiden tietojärjestelmien ohjelmoijat ja kokeellisia ihmisseurantajärjestelmiä kehittelevät yritykset.

Tietynlaisten psykologisen häirinnän keinojen helppo omaksuttavuus, monistettavuus, jaettavuus, monikäyttöisyys, laajennettavuus, yhdisteltävyys ja tulevien vaikutuksien ennaltasimuloitavuus tekee jo sinänsä aiheesta yhteiskunnallisesti merkittävän asian, minkä vuoksi tästä olisi syytä aloittaa laajempi keskustelu, jotta alkupuheiden ja suurpiirteisyyksien jälkeen voitaisiin päästä nyanssipitoisempiin ja tosielämään vahvemmin kytkeytyviin keskusteluihin. Kyse on asiasta, joka on jo joidenkin häirinnällä vaikuttamisen kohteiksi joutuneiden kohdalla mennyt ns. överiksi, mikä taasen voi johtua siitä, että osallistujien määrien lisääntyessä pelin sosiaalisen aspektin hallittavuus on vaarantunut ja osallistujien mukana pitämiseksi on tehty jonkinlaisia kompromisseja laadun osalta. Toisinaan se, että kohdeyksilöstä alkaa tuntumaan erittäin pahalta esim. silloin, kun hän pyrkii hankkimaan ymmärrystä ja tietotaitoa jostain aiheesta, johtuu siitä, että jotkut tahot kokevat olevan jollain tapaa asianmukaista rajoittaa – keinoja kaihtamatta – kenellä on oikeus edes aloittaa kehittyminen hyväksi jossain tietyssä asiassa. Hypoteesejä vaihtoehtoiseksi selitykseksi osallistujien motiiveista voidaan olettaa olevan monia erilaisia.

yrittäjälle voisi käydä niin, että..

Mitenkä nykyisellään mahtaisi käydä yrittäjälle, joka päättää lähteä käymään psykiatrilla kertoakseen kokevansa tunnistaneensa, kuinka yritykseen tai siinä/sille työskentelevään henkilöön kohdistuu tietoteknologia-avusteista häirintää, jossa on vieläpä mukana jonkinlainen systemaattisen oloinen psykologinen aspekti? Eli joko omasta tai jonkun muun puolesta. Psykiatriahan on sellainen laji, jossa noudetaan näennäisen vakiintuneita käytäntöjä/käytänteitä, jotka perustuvat pitkälti/liialti lääketieteen noudattamiin paradigmoihin eli jos potilas on liian huolimaton kerronnassaan, hän saa helposti esim. epäily-asteella olevan skitsoaffektiivinen häiriö tai harhaluuloisuus-diagoosin.

Jos potilas jättää kertomatta häirinnän psykologisesta aspektista, jonka hän voisi takaisinmallintaa häiritsijöiden tekosista, rajautuisi ongelma päivittäistä työskentelyä häiritsevään oirehdintaan, mikä taasen ei lupaisi mitään erityisen hyödyllistä lopputulemaa, koska oireilun jatkuvuuden syyt jäisivät käsittelemättä. Häirinnän tietoteknisyyden osalta psykiatrin olisi helppo sanoa, ettei hän tiedä asiasta mitään, sillä tietoturva-asiantuntijoillekin jotkin tapahtumat, oletetut tai varmistetut, eivät ole helppoa keskusteltavaa.

Jos potilas sitten kuitenkin kokeilee kertoa myös olettamastaan psykologisesta aspektista - ehkä spekuloivasti, ehkä kaavioidusti - ei psykiatri käy konsultoimaan ketään ulkopuolista IT-alan osaajaa oppiakseen onko yleensäkään mahdollista päästä vaikuttamaan käyttäjän mieleen asti tietoverkon kautta, tietoverkon avulla ja käyttöjärjestelmän suojien heikkouksia hyödyntäen. Jonkin verran voi auttaa, jos on näyttää tietojärjestelmien tai tietoverkon logitietoja, joista selviää jotain olennaista mahdollisimman ilmiselvästi. Sillä on varmasti merkittävä ero maksaako potilas itse vastaanottomaksunsa, jolloin voi helpommin valita, kuinka monta tuntia haluaa asiasta keskustella vai käyttääkö julkisia palveluita.

työntekijä voi yrityksessä työskennellessään joutua kokemaan..

Sitähän voi aina koittaa toivoa, että yrityksien toimintaympäristö on vapaa kyberhyökkäyksistä ja kaikenlaisesta muusta häirinnästä, mutta jos yrityksen työntekijä tulee epäsuorasti häirityksi niin usein, että se alkaa vaikuttaa hänen työskentelynsä tehoon, laatuun ja sujuvuuteen, onko hänen mitään hyötyä koittaa keskustella tuntemuksistaan ja huomioistaan työtovereidensa tai työnantajansa kanssa? Saattaisihan käydä niinkin, että hänen annetaan itse selviytyä omista ongelmistaan, ellei jopa hänen työtehtäviensä määrää vähennettäisi tai hänet irtisanottaisiin.

Psykologisia häirintäkeinoja on lukuisia erilaisia kombinoitavaksi esim. teknologia-avusteisuuden kanssa ja niitä käyttämällä kohdehenkilö voidaan saada olemaan ahdistuneen, vaivaantuneen tjm. tuntemuksen alaisena pitkän aikaa. Yritys, jolle hän työskentelee, ei välttämättä ole kiinnostunut varaamaan resursseja hänen tällaisten ongelmiensa selvittämiseksi tai tarjoamaan hänelle mahdollisuutta hyödyntää erilaisia konsultteja ja terveyspalveluita yrityksen laskuun. Jos häirintä olisi systemaattista ja laskelmoitua, siihen voi olla syynsä, mutta voisi olla myös niin, että samoja toiminnan templaatteja pystytään hyödyntämään useita ihmisiä kohtaan ilman suurta vaivaa ja ilman erityisempää tarkoitusta.

työnhakija voi aavistaa, että saattaisi käydä niin, että..

Työttömyysturvalain pykälässä 5 ja erityisesti sen momentissa 5 mainitaan pätevästä syystä työstä kieltäytymiseen: "Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä, jos työssä esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua."

Kun työnhakija tiedustelee TE-toimistolta, mitenkä todistetaan tai toivottaisiin osoitettavan, että häirinnän uhka on oletettavasti ilmenevää - työpaikalla tai työmatkoilla - kun ei vielä ole ollut työssä kohteena olevassa työpaikassa, saa todennäköisesti lyhykäisen ja toteavan vastauksen: "Mikäli kieltäytyy työstä ko. perusteella, pitää olla todisteellista näyttöä. Sama koskee työmatkoja."

Todisteellisuus on tuossa sana, jolla tavataan viitata esim. johonkin mukana kuljettettavissa olevaan kuten valokuvaan, mutta todistettavuudessa on kyse myös sen henkilön ymmärryskyvystä, jolle yritetään todistella. Jos todisteltavuuden onnistuminen vaatii esim. psykologisen häirinnän ymmärtämisen, jää helposti työnhakuvelvoitteisen syyksi, jos esim. työvoimavirkailija heittäytyy ns. tyhmäksi eli on vaan, että "en tajuu", vaikka "lapsikin tajuaisi".

Kyseinen lainkohta käsittelee siis "työn vastaanottamista" eli sitä vaihetta, jolloin ei ole vielä hankittu suoranaista tuntumaa siitä, minkälaista työ olisi. Tällä voi olla merkitystä sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat jollain tavoin herkistyneitä tai henkisesti haavoittuvaisia vähemmällekin häirinnälle.