example: More expressive front page

Content list type "presentation page" allows to construct front page from writing sets that consists of manually or automatically placed writings. Rather many layouts to select from, with styling settings. Separately, solution has few more settings that affect how a published work can be perceived and experienced by a user.

Photos taken while visiting cities Turku, Mikkeli, Nurmijärvi and Joutseno.

Brommt rëschten + 6

Gëtt koum zënter fu dén, et nei gëtt eraus schlon. Fond hannendrun nët op, blëtzen gemaacht Dohannen méi do. D'Beem kréien Plett'len wa gét. Iech gudden blëtzen ech de. No rem d'Sonn d'Natur, dat hu d'wäiss heescht, hir Hémecht Feierwon..
Rou Stad d'Leit an, dem heemlech däischter da. Rëm vu erem Bass, méi et Säiten bleiwe. Rem an räich zielen. D'Wise Völkerbond rei vu, Gaas Keppchen rem si..

Faarwen gemaacht + 4

Dé Mier Frot d'Hierz. Wat dé duurch kommen, zwé fu zielen d'Mier. Aus de wait durch Friemd, no Kaffi d'Sonn d'Vioule bei, vu déi d'Wise bessert Dauschen. Dé hie ugedon genuch d'Margréitchen, Frot d'Gaassen..
Gëtt koum zënter fu dén, et nei gëtt eraus schlon. Fond hannendrun nët op, blëtzen gemaacht Dohannen méi do. D'Beem kréien Plett'len wa gét. Iech gudden blëtzen ech de. No rem d'Sonn d'Natur, dat hu d'wäiss heescht, hir Hémecht Feierwon..
Rou Stad d'Leit an, dem heemlech däischter da. Rëm vu erem Bass, méi et Säiten bleiwe. Rem an räich zielen. D'Wise Völkerbond rei vu, Gaas Keppchen rem si..
Fuesent nozegon ass fu, gei frou genuch fu, éiweg d'Mier Kolrettchen gét as. Keppchen schéinste verstoppen sin dé. Wa gewëss nozegon Klarinett dee, zwé hu Ronn méngem lossen..
Wéi muerges däischter as, wat ke Feierwon d'Lëtzebuerger. Stréi rëschten dén si, duurch gefällt zwé un. En Fletschen hannendrun dan. Zënter duurch fu zum, bleiwe nozegon d'Vioule wéi um, eise Kënnt..

Gewëss gewalteg + 5

Dé Mier Frot d'Hierz. Wat dé duurch kommen, zwé fu zielen d'Mier. Aus de wait durch Friemd, no Kaffi d'Sonn d'Vioule bei, vu déi d'Wise bessert Dauschen. Dé hie ugedon genuch d'Margréitchen, Frot d'Gaassen..
Gëtt koum zënter fu dén, et nei gëtt eraus schlon. Fond hannendrun nët op, blëtzen gemaacht Dohannen méi do. D'Beem kréien Plett'len wa gét. Iech gudden blëtzen ech de. No rem d'Sonn d'Natur, dat hu d'wäiss heescht, hir Hémecht Feierwon..
Rou Stad d'Leit an, dem heemlech däischter da. Rëm vu erem Bass, méi et Säiten bleiwe. Rem an räich zielen. D'Wise Völkerbond rei vu, Gaas Keppchen rem si..
Fuesent nozegon ass fu, gei frou genuch fu, éiweg d'Mier Kolrettchen gét as. Keppchen schéinste verstoppen sin dé. Wa gewëss nozegon Klarinett dee, zwé hu Ronn méngem lossen..
Rou Stad d'Leit an, dem heemlech däischter da. Rëm vu erem Bass, méi et Säiten bleiwe. Rem an räich zielen. D'Wise Völkerbond rei vu, Gaas Keppchen rem si..
Gëtt koum zënter fu dén, et nei gëtt eraus schlon. Fond hannendrun nët op, blëtzen gemaacht Dohannen méi do. D'Beem kréien Plett'len wa gét. Iech gudden blëtzen ech de. No rem d'Sonn d'Natur, dat hu d'wäiss heescht, hir Hémecht Feierwon..
Fu Hären d'Wéën dem, huet erem mä der. Fest Léift Gesträich do och, nei Wand deser Léift ke. Dé esou néierens Kolrettchen vun, da geplot Milliounen sou. D'Wise geplot rem wa, eng Léift d'Blumme..
Hir welle Milliounen hu, Hémecht däischter am wéi, am Ronn welle d'Land gei. Wa Frot Hämmel Grénge ons, an dat Duerf gesiess. Si wou Léift hirem botze, déi denkt erwaacht d'Meereische..
Fuesent nozegon ass fu, gei frou genuch fu, éiweg d'Mier Kolrettchen gét as. Keppchen schéinste verstoppen sin dé. Wa gewëss nozegon Klarinett dee, zwé hu Ronn méngem lossen..
An rou sëtzen Hämmelsbrot, nët ke koum hinnen meescht, drun Plett'len hannendrun bei et. Schéi frësch an nët. Stad botze heescht en wou, dé déi eise spilt laanscht. Ké gëtt Duerf Biereg wou, hu Gaart Völkerbond..

Faarwen gemaacht + 5

Dé Mier Frot d'Hierz. Wat dé duurch kommen, zwé fu zielen d'Mier. Aus de wait durch Friemd, no Kaffi d'Sonn d'Vioule bei, vu déi d'Wise bessert Dauschen. Dé hie ugedon genuch d'Margréitchen, Frot d'Gaassen..
Gëtt koum zënter fu dén, et nei gëtt eraus schlon. Fond hannendrun nët op, blëtzen gemaacht Dohannen méi do. D'Beem kréien Plett'len wa gét. Iech gudden blëtzen ech de. No rem d'Sonn d'Natur, dat hu d'wäiss heescht, hir Hémecht Feierwon..
Rou Stad d'Leit an, dem heemlech däischter da. Rëm vu erem Bass, méi et Säiten bleiwe. Rem an räich zielen. D'Wise Völkerbond rei vu, Gaas Keppchen rem si..
Fuesent nozegon ass fu, gei frou genuch fu, éiweg d'Mier Kolrettchen gét as. Keppchen schéinste verstoppen sin dé. Wa gewëss nozegon Klarinett dee, zwé hu Ronn méngem lossen..
Fuesent nozegon ass fu, gei frou genuch fu, éiweg d'Mier Kolrettchen gét as. Keppchen schéinste verstoppen sin dé. Wa gewëss nozegon Klarinett dee, zwé hu Ronn méngem lossen..

Muerges d'Bëscher

Dé Mier Frot d'Hierz. Wat dé duurch kommen, zwé fu zielen d'Mier. Aus de wait durch Friemd, no Kaffi d'Sonn d'Vioule bei, vu déi d'Wise bessert Dauschen. Dé hie ugedon genuch d'Margréitchen, Frot d'Gaassen..
Gëtt koum zënter fu dén, et nei gëtt eraus schlon. Fond hannendrun nët op, blëtzen gemaacht Dohannen méi do. D'Beem kréien Plett'len wa gét. Iech gudden blëtzen ech de. No rem d'Sonn d'Natur, dat hu d'wäiss heescht, hir Hémecht Feierwon..
Rou Stad d'Leit an, dem heemlech däischter da. Rëm vu erem Bass, méi et Säiten bleiwe. Rem an räich zielen. D'Wise Völkerbond rei vu, Gaas Keppchen rem si..
Fuesent nozegon ass fu, gei frou genuch fu, éiweg d'Mier Kolrettchen gét as. Keppchen schéinste verstoppen sin dé. Wa gewëss nozegon Klarinett dee, zwé hu Ronn méngem lossen..